CATALOGUE OF RIVERS FOR
SOUTHEAST ASIA AND
THE PACIFIC
-Volume III


Edited by: Hidayat Pawitan, A. W. Jayawardena
K. Takeuchi and Soontak Lee

ĀěCover
ĀěRegional Steering Committee
ĀěPreface

1.Australia
  5. Torrens River
  6. Scott Creekr
2. China
  7. Bailong Jiang
  8. You Jiang
  9. Huang Jiang
3. Indonesia
  7. Cimanuk
  8. Kali Serayu
4. Japan
  7. Shimanto-gawa
  8. Shounai-gawa
  9. Watarase-gawa
5. Republic of Korea
  7. Nam Han-gang
  8. Hwang-gang
  9. Geum-gang
6. Lao PDR
  4. Nam Theum
  5. Nam Sebangfay
  6. Nam Sebanghieng
7. New Zealand
  4. Taieri River
8. Papua New Guinea
  2. Purari Wara
9. Thailand
  4. Mae Nam Yom
  5. Mae Nam Wang