CATALOGUE OF RIVERS FOR
SOUTHEAST ASIA AND
THE PACIFIC
-Volume IV


Edited by: Richard Ibbitt, Kaoru Takara
Mohd. Nor bin Mohd. Desa and Hidayat Pawitan

ĀěCover
ĀěRivers Catalogued in Vols. I to IV
ĀěRegional Steering Committee
ĀěPreface

1. China
  10. Fen He
  11. Hongshui He
  11. Jialing He
  13. Luan He
2. Indonesia
  9. Kali Tuntang
  10. Jeneberang River
3. Japan
  10. Shimanto-gawa
  11. Tone-gawa
  12. Yodo-gawa
4. Republic of Korea
  10. Seomjin-gang
  11. Milyang-gang
  12. Sapkyo-chum
5. Lao PDR
  7. Nam Ou
  8. Nam Suang
  9. Nam Sekong
6. Malaysia
  3. Kelantan River
  4. Chalok River
7. New Zealand
  5. Mahurangi River
8. Papua New Guinea
  3. Sepik Wara
9. Thailand
  6. Mae Nam Prachinburi
  7. Mae Nam Bang Pakongr
  8. Tonle Sap
  9. East Coast Gulf Rives
10. Viet Nam
  5. Cau River
  6. Tra Khuc River